ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ


กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสนับสนุนระบบบริการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริการ