ข่าวประกาศทั้งหมด

 แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์สารสนเทศ 2017-01-25
 ประกาศกรมควบคุมโรค ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 2015-05-29
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงปลายฤดูหนาวและหมอกลงจัด 2015-02-10
 เอกสารประกอบการประชุมการอบรมการใช้งานโปรแกรม Antivirus ESET NOD32 ในวันที่ 22 ม.ค. 58 2015-01-22
 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงามสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 2015-01-04
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2014-12-30
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมีกรณีดัชนีชี้วัดการได้รับหรือสัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพ 2014-11-05
 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทาง DATA Base ทางศูนย์สารสนเทศ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามความผาสุกของกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2557 ช่วยกลับมาตอบใหม่อีกครั้งขอ อภัยมา ณ ที่นี้ 2014-09-19
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 2014-07-02
 ใบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 มิ.ย. 57 2014-06-18
 กำหนดการประชุมวิชาการสุขภาพนานาชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เรื่อง "สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต" ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 2014-05-20
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม (Birth and Security in Population and Society) 2014-05-06
 ศูนย์สารสนเทศ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ให้เกียรติแนะนำเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 2014-04-21
 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 6 Chula Neuroscience forum 2014 หัวข้อ "Applied Neuroscince in Current Practice" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 2014-04-18
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขและการแพทย์ Healthcare Technology Summit 2014 2014-04-02
 เอกสารการประชุมและใบตอบรับเข้าพัก ระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค. 57 2014-03-12
 เอกสารการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ สคร.๗ 2014-03-08
 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ขอเชิญน้องๆ ระดับ มัธยมและประถม เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" 2014-02-27
 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเว็บไซต์กรมควบคุมโรค (ใหม่) ผ่านระบบ VDO Conference 2014-01-21
 หนังสือเวียน (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 2014-01-10
 Download เอกสารอบรมการใช้งาน Antivirus ปีงบประมาณ 2557 2014-01-07
 รายงานประจำปี 2556 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค 2013-12-15
 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 2013-06-21
 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 2013-06-14
 รายงานประจำปี 2555 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค 2013-01-31
 Download เอกสารอบรมการใช้งาน Antivirus 2013-01-25
 ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ชาวกรมควบคุมโรค ร่วมสนุกตอบคำถามข้อมูลเพื่อตอบ คำถามผ่าน Facebook ของศูนย์สารสนเทศ ชิงรางวัล จำนวน 10 รางวัล 2012-12-21
 ประกาศศูนย์สารสนเทศ (ด่วนที่สุด) เรื่อง ความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าระบบอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค 2012-12-18
 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมโรค 2012-11-20
 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อเข้าใช้งานระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) 2012-11-19
 ประกาศ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่อง ปิดปรับปรุงระบบ E-mail http://mail.ddc.moph.go.th ของกรมควบคุมโรค 2012-10-31
 แจ้งปิดระบบอินเตอร์เน็ตภายในกรมควบคุมโรค วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 - 21.00 น. 2012-10-11
 แจ้งปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ 21 ก.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. 2012-09-20
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3 2012-09-06
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2555 2012-09-05
 ศูนย์สารสนเทศ เปิดใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 2012-07-16
 กระทรวงสาธารณสุข ไม่เคยมอบหมายให้หน่วยงานใดหรือผู้หนึ่งผู้ใด ขอรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดอย่าหลงเชื่อและให้การสนับสนุนเด็ดขาด 2012-03-14
 สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6 2012-03-06
 มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนได้จัดทำโปรแกรม "สมุดวัคซีนบนมือถือ" เพื่อเอาใจคุณแม่ยุคไอที 2011-11-03
 ประกาศ ศูนย์สารสนเทศขอทำการปิดระบบเครือยข่ายและ Email ของกรมควบคุมโรคในวันที่ 1 พ.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. 2011-10-28
 ประกาศรับสมัครองค์กรผู้รับทุนหลักในการบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อต่อสู่โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (GFATM) รอบ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ 2011-09-09
 กำหนดการอบรมการพัฒนาฐานข้อมูลจากงานป้องกันควบคุมโรคด้วยระบบข้อมูล UCHA ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การสาธิตโปรแกรมบริหารงนคลิกนิกวัณโรค 2011-09-06
 เนื่องจากทางศูนย์สารสนเทศได้เพิ่ม Server ลงบน Rack เดียวกับ Server E-mail ทำให้ระบบสาย Lan เกิดปัญหา บัดนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้งานได้ตามปกติ 2011-08-03
 ขอระงับการใช้งาน DDC-Wi-Fi ของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 54 จนถึงวันที่ 1 ส.ค. 54 2011-07-26
 ขอระงับการใช้งาน DDC-Wi-Fi ของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันนี้เวลา 13.30 น. จนถึงวันที่ 12 ก.ค. 54 เวลา 11.00 น. 2011-07-11
 เนื่องด้วยทางศูนย์สารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบการให้บริการเว็บไซต์กรมควบคุมโรค ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. จะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์้ในวันและเวลาดังกล่าวได้ 2011-05-27