Get Adobe Flash player
วันที่ :2012-07-05

 

                                 บทสรุปผู้บริหาร

การประชุมถอดบทเรียนการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต  โดยกลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการโครงการถอดบทเรียนด้านเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในช่วงวิกฤตอุทกภัยปี 2554 - 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อสารที่มีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤต และเพื่อวางแผนแนวทางในการเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่มีความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค

การประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ดำเนินการจัดประชุมทั้งหมด 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมควบคุมโรค / สำนักส่วนกลาง / สำนักงานป้องกันโรค 1-12 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 80 คน

ประธานการประชุมครั้งนี้ คือ ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เสนอแนวทางให้ทุกสำนักร่วมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมการสื่อสารและการดำเนินงานตอบโต้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเป็นการสรุปในปีที่ผ่านมา พร้อมเสนอแนะช่องทางการสื่อสาร โดยให้กรมควบคุมโรคเน้นสื่อช่องทางใหม่เพิ่มมากขึ้น

                เนื้อหาทางวิชาการในการถอดบทเรียนนี้มีการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานของSTAG (Strategy Technical Advisory Group) / การดำเนินงานของโฆษกกรมควบคุมโรค  โดยเน้นในเรื่องไม่ให้เกิดโรคติดต่อสำคัญระบาดในวงกว้าง / การดำเนินงานของ PHER / การดำเนินงานของ SRRT /กรอบการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / กรอบการดำเนินงานของศูนย์พักพิง / กรอบการดำเนินงานของสาธารณสุขจังหวัด / กรอบการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตของกรมควบคุมโรคได้ โดยต้องมีการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีการจัดระบบการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและตอบสนองต่อข่าวสาร ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างครบวงจรตามระบบ Incident Command System โดยจะต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรมีการวางแผนดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือภัยสุขภาพ รวมทั้งผู้บัญชาการสั่งการ  ผู้บริหารหรือโฆษกเป็นผู้แถลงข่าวให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันท่วงที และสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสิทธิผล  ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร